MAL 50-vuotisjuhla tervehdys

14.10.2011 | Ajankohtaista, Puheet

Marjo Matikainen-Kallström
TEKin puheenjohtaja, kansanedustaja
MAL 50-vuotisjuhla tervehdys
14.10.2011 kello 15.00

Hyvät juhlivat mallilaiset, hyvät ystävät

TEKin tuoreena puheenjohtajana olen iloinen saadessani tervehtiä juuri teitä mallilaisia ja yhdistystänne 50-vuotispäivillänne. Yhteistyö TEKin ja MAL:n välillä on toiminut hyvin, MAL on löytänyt hyvän kodin TEKistä ja TEK on voinut vahvistaa rooliaan kaikkien tekniikan akateemisten ja vastaavan tutkinnon suorittaneiden ja niiksi opiskelevien yhteen liittävänä järjestönä, tulevaisuuden tekijöiden järjestönä, jolla on painoarvoa ja vaikutusvaltaa yhteiskunnassa.

TEKin sisällä  MAL:lla on johtava ja yhteen kokoava rooli luonnontieteellisten ryhmien keskuudessa. MAL muodostaa TEKissä siteen teknillisen ja muun luonnontieteellisen yhteisön välille. Yksi MAL:n tehtävistä TEKin sisällä onkin muistuttaa, että tekniikka ja teknologia perustuvat vahvasti luonnontieteisiin.

Yhteisenä tavoitteena meillä on, että suurin osa TEKin edustamilla työmarkkinasektoreilla työskentelevistä matemaatikoista, fyysikoista ja tietojenkäsittelytieteilijöistä on järjestäytynyt ammattiliittoon ja valinnut etujensa valvojaksi TEKin ja että tulevaisuudessa nykyistä enemmän luonnontieteellisiä ryhmiä on järjestäytynyt TEKin piiriin.

Toiseksi yhteiseksi tavoitteeksi haluan nostaa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden arvostuksen noston yläkoulussa ja lukiossa. Tarvitsemme paljon enemmän riittävästi motivoituneita ja lukeneita oppilaita jatkamaan yliopisto ja korkeakoulu tasolle. Tällä hetkellä pitkän matematiikan lukijoita ei ole riittävästi kattamaan kysyntää.

MAL tekee arvokasta työtä myös oman alansa opiskelijoiden keskuudessa. Tiedottamalla toiminnastaan ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia saadaan MALiin ja samalla tietysti myös TEKiin uusia tuoreita jäseniä uusine tuoreine ajatuksineen ja tulevaisuuden näkemyksineen. Hyvässä yhdistyksessä tai liitossa kokemus kulkee käsi kädessä uusien ideoiden ja näkemysten kanssa.

Hyvät ystävät

Tämä vuosi on ollut TEKissä vaalivuosi. Jäsenäänestyksellä valittu uusi valtuusto järjestäytyi syyskuun alussa ja vahvisti TEKille hallitusohjelman kolmivuotiskaudelle 2011-2014 sekä valitsi hallituksen sitä toteuttamaan.

Hallitusohjelmassa tunnustetaan matemaattis-luonnontieteellisen kentän tärkeys TEKin toiminnassa ja siinä on kuvattu tähän kenttään kohdistuvia toimenpiteitä aina jäsenpohjan vahvistamisesta koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen asti.

Tällä valtuustokaudella tullaan myös prosessoimaan TEKille uusi strategia, jonka aikajänne tulee olemaan 5-10 vuotta. Toivotan MAL:n erittäin tervetulleeksi luomaan meidän muiden TEKkiläisten kanssa yhteistä visiota ja strategiaa tulevaisuuteen.

Yhdessä voimme luoda perustaa sellaiselle Suomelle, joka kasvaa taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla, jossa työmarkkinoilla vallitsee reilu meininki, kunnon työstä maksetaan kunnon palkka ja työntekijöillä on aikaa myös perheilleen ja harrastuksilleen. Tutkimus ja innovatiivisuus, kansainvälinen vetovoima ja uudet yritykset ovat avainasemassa hyvin voinnin edistämisessä. Tässä kehityksessä tekniikka, luonnontieteet ja matematiikka ovat aivan ratkaisevassa asemassa.

Tekniikan Akateemiset onnittelee miehen ikään ehtinyttä järjestöänne. Viiden kympin villitys tuo toivottavasti lisää energiaa jo ennestäänkin aikaansaavaan järjestöönne. Menestystä toimintaanne myös tulevina vuosina. Antoisaa iltapäivää ja riemukasta juhlaillallista teille kaikille!

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta